Ngày 04/11/2020, Văn phòng Chính phủ ra Quyết định 815/QĐ-VPCP ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
Mục tiêu của Kế hoạch như sau: Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tăng lượng giao dịch dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Thúc đẩy sự chủ động của các Bộ, ngành trong cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh…
Kế hoạch nêu ra các hoạt động cụ thể được thực hiện từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2021 gồm: tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí về việc phối hợp tuyên truyền theo chuyên đề; tổ chức các đoàn khảo sát tình hình thực tế tại một số địa phương về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC