Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2018 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.