Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 8 năm 2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.