Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế.