Trong đó, Danh mục ban hành gồm 3 nhóm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đụng thực phẩm. Cụ thể, việc sử dụng Danh mục này bảo đảm các nguyên tắc như sau: các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng; các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã số 8 thì chỉ những mã số 8 đó mới được áp dụng.
Ngoài ra, các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong Danh mục và thuộc các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cung cấp cho các cơ quan hải quan các thông tin đầy đủ về hàng hóa nhập khẩu (thành phần, cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật); cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2022.
Xem chi tiết Thông tư 28/2021/TT-BYT

Nguồn: Vinanet/VITIC