Chi tiết, xem tại đây
 
Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Ni-giê, Găm-bi-a, Tuy-ni-di)

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương