Thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at
Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo