Luật hiện hành của Đài Loan được sửa đổi thông qua có hiệu lực từ ngày 04/02/2015.
Luật gồm 6 chương 40 điều, được ban hành để duy trì tiêu chuẩn chất lượng thức ăn chăn nuôi và thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Trong đó liên quan tới các quy định về sản xuất, xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi được quy định tại Chương II của Luật.
Bản dịch tiếng Anh của Luật và Văn bản hướng dẫn thi hành Luật được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc lấy từ nguồn: LAWS & REGULATIONS DATABASE như phụ lục đính kèm./.
Tải file đính kèm :
luat-quan-ly-thuc-an-chan-nuoi-cua-dai-loan-ub6yq_BWYI.pdf 
Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc