Các quy định cấm và hạn chế xuất nhập khẩu của EU liên quan đến 350 quy định áp dụng với các mặt hàng từ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng đến chống hàng giả.
Thông tin định kỳ sẽ được công bố tại trang: https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/prohibitions-and-restrictions_en
Tham khảo tài liệu đính kèm để có thông tin đầy đủ về các mặt hàng hiện đang bị cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu vào EU: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2f48d8b-b0a4-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg