Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng thông báo về việc gia hạn tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP như sau:
Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-HĐĐG ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng đấu giá về việc ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP;
Căn cứ Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng đấu giá về việc mời tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP;
Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng thông báo về việc gia hạn tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP như sau:
Tài sản đấu giá
Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 (sáu mươi sáu) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, trong đó:
- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3.
- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá
a) Thời gian: Từ 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020 đến 17h00 ngày 03 tháng 7 năm 2020.
b) Địa điểm: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Những điều kiện phải tuân thủ khi tham gia đấu giá
a) Thương nhân nghiên cứu Quy chế đấu giá (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.moit.gov.vn) để thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu giá.
b) Thương nhân đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT không phải nộp lại.
c) Các nội dung khác nêu tại Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2020 nêu trên không thay đổi.
Đầu mối liên hệ
Bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP.
Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 2220 5432; Email: xnk-tlh@moit.gov.vn.
Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương