Sản lượng dầu thô trong tháng 1/2021 đạt trung bình 10,17 triệu thùng/ngày, tăng 0,03 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước. Sản lượng NGL (bao gồm cả khí ngưng tụ) trong tháng 12/2020 ở mức 898 nghìn thùng/ngày, tăng 9 nghìn thùng/ngày so với tháng liền trước và tăng 39 nghìn thùng so với tháng 12/2019.

Sản lượng dầu mỏ của Nga năm 2020 đạt 10,42 triệu thùng/ngày, giảm 1,02 triệu thùng/ngày so với năm 2019. Dự báo năm 2021 sản lượng dầu mỏ giảm 0,21 triệu thùng/ngày, đạt 10,22 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu mỏ hàng quý của Nga và dự báo

Nguồn: VITIC/OPEC