Theo đó, trong Quý I (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/3/2020) số dư Quỹ bình ổn giá xăng đầu là 2.370,298 tỷ đồng; tổng số sử dụng quỹ là 194,453 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ dương là 2,763 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư quỹ âm là 3 triệu đồng.
Trước đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 

Nguồn: Thùy Dương/BNEWS/TTXVN