Sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc trong tháng 12/2020 giảm 0,06 triệu thùng/ngày so với tháng trước, xuống trung bình 4,09 triệu thùng/ngày, tăng 0,07 triệu thùng/ngày so với cùng tháng năm 2019. Sản lượng dầu thô tháng 12/2020 giảm 0,05 triệu thùng/ngày xuống trung bình 3,83 triệu thùng/ngày, giảm 0,05 triệu thùng/ngày so với tháng 12/2019.
Sản lượng dầu mỏ hàng tháng của Trung Quốc

Nguồn: VITIC/OPEC