Sản lượng dầu thô tăng chủ yếu tại Saudi Arabia, Iran, UAE, trong khi sản lượng giảm tại Libya, Nigeria và Iraq. Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 1/2021 tăng lên 9,05 triệu thùng/ngày. Tỷ trọng dầu thô OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu tăng 0,07% trong tháng này lên 27,4%.  

Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC

ĐVT: Nghìn thùng/ngày (trung bình)

Các nước OPEC

2020

T12/2020

T1/2021

+/-

Algeria

897

856

864

8

Angola

1.262

1.168

1.174

6

Congo

288

269

267

-2

Equatorial Guinea

114

126

116

-10

Gabon

191

182

173

-9

Iran

1.985

2.022

2.084

62

Iraq

4.050

3.852

3.839

-13

Kuwait

2.434

2.297

2.319

22

Libya

368

1.215

1.164

-51

Nigeria

1.583

1.373

1.342

-31

Saudi Arabia

9.182

8.965

9.054

89

UAE

2.794

2.576

2.612

36

Venezuela

498

415

487

72

Tổng cộng

25.645

25.315

25.496

181

Nguồn: OPEC

 

Nguồn: VITIC/Reuters