Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 8.789.529 tấn, trị giá 7,3 tỷ USD, tăng 23,2% về lượng và giảm 0,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 39-40% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 3.529.835 tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, tăng 28,4% về lượng và giảm 0,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 10/2023 nhập khẩu giảm 35,3% về lượng và giảm 36,4% kim ngạch so với tháng 9/2023, đạt 229.771 tấn, trị giá 211,6 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 21% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2023, đạt 1.914.358 tấn, trị giá 1,59 tỷ USD, tăng 73,04% về lượng và tăng 44,5% về kim ngạch; riêng tháng 10/2023 nhập khẩu đạt 88.048 tấn, trị giá 72,2 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 26,9% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 10 tháng năm 2023 chiếm hơn 18% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 48,2% về lượng và tăng 32,9% về kim ngạch, đạt 1.617.099 tấn, trị giá 1,3 tỷ USD; riêng tháng 10/2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 56,9% về lượng và tăng 47,3% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 10 tháng đầu năm 2023 chiếm hơn 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 23,5% về lượng và tăng 3,4% về kim ngạch, đạt 830.304 tấn, trị giá 737,4 triệu USD; riêng tháng 10/2023 nhập khẩu đạt 76.562 tấn, trị giá 74,9 triệu USD, giảm 38,7% về lượng và giảm 40,7% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu 10 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/11/2023 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC