Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt 474.833 tấn, trị giá 404,9 triệu USD, giảm 17,8% về lượng và giảm 32,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 22% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 11/2023 đạt 49.026 tấn, trị giá 41,04 triệu USD, tăng 156,6% về lượng và tăng 130,9% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 199.027 tấn, kim ngạch 187,7 triệu USD, tăng 74,06% về lượng và tăng 55,1% về trị giá; riêng tháng 11/2023 đạt 26.751 tấn, trị giá 27,7 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 8-9% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 172.101 tấn, kim ngạch đạt 165,3 triệu USD, tăng 54,5% về lượng và tăng 29,5% về trị giá trong 11 tháng năm 2023; riêng tháng 11/2023 xuất khẩu tăng 32,4% về lượng và tăng 32,3% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 12% về tổng lượng và 8,6% về tổng kim ngạch, đạt 254.180 tấn, kim ngạch 153,08 triệu USD, tăng 66,4% về lượng và tăng 41% về trị giá; riêng tháng 11/2023 đạt 44.504 tấn, trị giá 27,7 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 3% tổng lượng và tổng kim ngạch. 

 

Xuất khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/12/2023 của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet/VITIC