USDA: Dự báo niên vụ 2024/2025 sản lượng ngô thế giới giảm, đậu tương tăng

Ngô
Sản lượng ngô thế giới niên vụ 2024/25 dự kiến đạt khoảng 1219,9 triệu tấn, giảm 0,7% so với ước tính mới nhất của niên vụ 2023/24 là 1228,1 triệu tấn.
Sản lượng ngô của Mỹ được dự báo sẽ đạt 377,5 triệu tấn, giảm 3,1% so với niên vụ trước (389,7 triệu tấn). Sản lượng ngô Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 1,1%, đạt 292 triệu tấn. Liên minh Châu Âu dự đoán tăng trưởng 6,2% với 64,8 triệu tấn trong khi Ukraine, với 27 triệu tấn, sẽ giảm 12,9% so với mức 31 triệu tấn trong mùa trước.
Đối với Brazil, sản lượng được dự báo đạt 127 triệu tấn, tăng 4,1% so với niên vụ 2023/24 (122 triệu tấn), trong khi sản lượng của Achentina dự kiến đạt 51 triệu tấn, giảm 3,8% so với niên vụ trước.
Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ giảm 3,2%, từ 197,4 triệu tấn xuống 191,1 triệu tấn trong mùa vụ mới này.
Mỹ sẽ dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với 55,9 triệu tấn, tăng 2,3% so với mùa trước, tiếp theo là Brazil, Achentina và Ukraine với 49 triệu tấn, 36 triệu tấn và 24 triệu tấn, tổng lượng sẽ giảm lần lượt 2%, 5,3% và 7,7%.
Nhu cầu ngô của Trung Quốc dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 23 triệu tấn cho mùa vụ mới này, trong khi Liên minh châu Âu sẽ nhập khẩu 18 triệu tấn, giảm 14,3% so với mùa vụ 2023/24 (21 triệu tấn).
Tồn kho cuối kỳ sẽ giảm 0,3% trên toàn cầu, xuống còn 312,3 triệu tấn. Tồn kho tại Mỹ sẽ tăng 4%, trong khi ở Brazil và Ukraine sẽ giảm lần lượt 26% và 49,1%.
Đậu tương
Sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2024/25 sẽ tăng 6,4% so với niên vụ trước, từ 396,9 triệu tấn lên 422,3 triệu tấn.
Ước tính sản lượng đậu tương ở Brazil đạt 169 triệu tấn, tăng 9,7%, Achentina ước tính tăng 2%, đạt 51 triệu tấn.
Paraguay sẽ tăng sản lượng thêm 1,9% so với niên vụ 2023/24 (10,5 triệu tấn), đạt 10,7 triệu tấn.
Sản lượng đậu tương ở Mỹ ước đạt 121,1 triệu tấn, tăng 6,9% so với vụ trước (113,3 triệu tấn).
Hoạt động xuất khẩu sẽ được dẫn đầu bởi Brazil với 105 triệu tấn, tăng 2,9% so với niên vụ 2023/24 (102 triệu tấn), trong khi Mỹ sẽ đạt khối lượng xuất khẩu 49,7 triệu tấn, tăng trưởng 7,4% so với niên vụ trước (46,3 triệu tấn).
Achentina dự kiến sẽ xuất khẩu 5,5 triệu tấn, tăng 19,6% so với niên vụ trước (4,6 triệu tấn).
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 109 triệu tấn, tăng 3,8% so với mùa trước (105 triệu tấn).
Dự trữ đậu tương cuối kỳ trên toàn cầu sẽ tăng 15% lên 128,5 triệu tấn, trong đó dự trữ tăng ở Mỹ, Brazil và Achentina.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333