Với dự báo sản lượng ở Brazil giảm trong bối cảnh điều kiện thời tiết không thuận lợi ở một số khu vực trồng trọt chính được bù đắp bởi sự điều chỉnh sản lượng tăng ở Ấn Độ.
Mức tiêu thụ đậu tương năm 2023/24 dự báo tăng nhẹ, do dự báo sản lượng ở Trung Quốc tăng do tỷ suất lợi nhuận tăng và sản lượng ở Ấn Độ tăng.
Thương mại đậu tương năm 2023/24 (tháng 10/tháng 9) được cải thiện nhờ dự báo nhập khẩu của Trung Quốc tăng, trong khi dự báo xuất khẩu của Brazil và Achentina tăng.
Dự trữ đậu tương năm 2023/24 dự báo tăng nhẹ, trong đó sản lượng của Trung Quốc tăng, bù đắp cho dự báo sản lượng giảm ở Brazil, dẫn đến dự trữ toàn cầu tăng 10,5% so với năm ngoái.

Dự báo cung - cầu đậu tương thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 7/3/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

375.3

392.3

392.7

Nguồn cung

420.4

436.6

437.5

Tiêu thụ

366.6

387.3

389.2

Xuất nhập khẩu

171.6

167.1

169.0

Dự trữ cuối kỳ

44.8

48.7

49.5

Nguồn: FAO

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO