Ngô
Sản lượng ngô thế giới niên vụ 2024/25 dự kiến đạt khoảng 1220,5 triệu tấn, giảm 0,6% so với niên vụ 2023/24, và giảm so với ước tính gần đây nhất là 1228,1 triệu tấn.
Sản lượng ngô tại Mỹ ước tính đạt 377,5 triệu tấn, giảm 3,1% so với năm trước (389,7 triệu tấn), trong khi sản lượng ngô của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 1,1%, lên 292 triệu tấn. Châu Âu dự kiến sẽ tăng 6,2% đạt 64,8 triệu tấn. Sản lượng ngô của Ukraine dự kiến đạt 27,7 triệu tấn, giảm 10,6% so với niên vụ trước (31 triệu tấn).
Sản lượng ngô tại Brazil dự kiến đạt 127 triệu tấn, tăng 4,1% so với niên vụ 2023/2024 (122 triệu tấn), trong khi sản lượng ngô tại Achentina ước tính đạt 51 triệu tấn, giảm 3,8% so với niên vụ trước.
Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ giảm 3,7%, từ 199,1 triệu tấn xuống 191,7 triệu tấn trong mùa vụ mới này. Mỹ sẽ dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với 55,9 triệu tấn, tăng 2,3% so với niên vụ trước, tiếp theo là Brazil, Achentina và Ukraine với 49 triệu tấn, 36 triệu tấn và 24,5 triệu tấn, tổng lượng sẽ giảm lần lượt là 2%, 5,3% và 5,8%.
Nhu cầu ngô của Trung Quốc dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 23 triệu tấn cho niên vụ mới này, trong khi Liên minh châu Âu sẽ nhập khẩu 18 triệu tấn, giảm 14,3% so với niên vụ 2023/24 (21 triệu tấn).
Dự trữ cuối kỳ sẽ giảm 0,5% trên toàn cầu, xuống còn 310,8 triệu tấn. Dữ trữ tại Mỹ sẽ tăng 4%, trong khi ở Brazil và Ukraine sẽ giảm lần lượt 26% và 49,1%.
Đậu tương
Sản lượng đậu tương thế giới trong niên vụ 2024/25 dự kiến tăng 6,7% so với vụ trước, từ 395,9 lên 422,3 triệu tấn. Ước tính sản lượng tại Brazil tăng 10,5%, sẽ đạt 169 triệu tấn, trong khi Achentina dự kiến sẽ tăng 2% đạt 51 triệu tấn. Sản lượng Paraguay dự kiến sẽ tăng 1,9% so với niên vụ 2023/24 (10,5 triệu tấn), đạt 10,7 triệu tấn. Sản lượng của Mỹ dự kiến đạt 121,1 triệu tấn, tăng 6,9% so với vụ mùa trước với 113,3 triệu tấn.
Brazil dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với ước tính 105 triệu tấn, tăng 2,9% so với niên vụ 2023/24 (102 triệu tấn), trong khi Mỹ dự kiến sẽ xuất khẩu 49,7 triệu tấn, tăng 7,4% so với vụ mùa trước (46,3 triệu tấn).
Achentina dự kiến sẽ xuất khẩu 5,5 triệu tấn, tăng 19,6% so với niên vụ trước (4,6 triệu tấn).
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 109 triệu tấn, tăng 3,8% so với niên vụ trước (105 triệu tấn).
Dự trữ hạt có dầu toàn cầu cuối kỳ dự kiến sẽ tăng 15,1%, đạt 127,9 triệu tấn, được hỗ trợ bởi sự gia tăng dự trữ ở Achentina, Mỹ và Brazil.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333