Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 12/2023 đạt 203.220 tấn, tương đương 121,04 triệu USD, giá trung bình 595,6 USD/tấn, tăng mạnh 348,4% về lượng và tăng 300,2% kim ngạch so với tháng 11/2023, giá giảm 10,8%; so với tháng 12/2022 tăng nhẹ 0,05% về lượng nhưng giảm 12% về kim ngạch và giá giảm 12%.
Tính chung năm 2023 cả nước nhập khẩu trên 1,86 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 1,17 tỷ USD, giá trung bình 629,4 USD/tấn, tăng 1,1% về lượng, nhưng giảm 8,3% kim ngạch và giảm 9,3% về giá so với năm 2022.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 12/2023 tăng mạnh 31,8% về lượng và tăng 16,4% kim ngạch so với tháng 12/2022, nhưng giá giảm 11,7%, đạt 92.273 tấn, tương đương 55,28 triệu USD, giá 599 USD/tấn; Tính chung, năm 2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 987.569 tấn, tương đương 586,08 triệu USD, chiếm 53,2% trong tổng lượng và chiếm 50,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 7% về lượng, giảm 20,7% về kim ngạch, giá giảm 14,7% so với năm 2022.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong năm 2023 đạt 677.749 tấn, tương đương 450,72 triệu USD, giá 665 USD/tấn, chiếm 36,5% trong tổng lượng và chiếm 38,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng trên 14% về lượng và tăng 10,4% kim ngạch nhưng giá giảm 3,1% so với năm 2022.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada năm 2023 đạt 107.626 tấn, tương đương trên 78,38 triệu USD, giá 728,2 USD/tấn, tăng trên 20,2% về lượng và tăng 18% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước nhưng giá giảm nhẹ 1,8%. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 14.592 tấn, tương đương 10,88 triệu USD, giá 745,9 USD/tấn, giảm mạnh 34,8% về lượng và giảm 38,7% kim ngạch và giảm 6% về giá.

Nhập khẩu đậu tương năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2024 của TCHQ)

Brazil và Mỹ là thị trường chủ đạo cung cấp đậu tương cho Việt Nam năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC