Trong đó, riêng tháng 12/2023 đạt 1,35 triệu tấn, tương đương 347,08 triệu USD, giá trung bình 256,7 USD/tấn, tăng 113,6% về lượng và tăng 109,9% kim ngạch so với tháng 11/2023, nhưng giá giảm 1,8%; so với tháng 12/2022 cũng tăng 16,8% về lượng, nhưng giảm 10% về kim ngạch và giảm 23% về giá.
Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong năm 2023, chiếm 43,6% trong tổng lượng và chiếm 42,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 4,23 triệu tấn, tương đương trên 1,23 tỷ USD, giá 290 USD/tấn, tăng mạnh 194,9% về lượng, tăng 157,8% kim ngạch nhưng giảm 12,6% về giá so với năm 2022.
Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong năm 2023 đạt 3,23 triệu tấn, tương đương 957,93 triệu USD, giá 296,6 USD/tấn, chiếm trên 33% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 43% về lượng, giảm 51,9% về kim ngạch và giá giảm 15,5% so với năm 2022.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ năm 2023 đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 367,39 triệu USD, giá 310,8 USD/tấn, chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh 35,5% về lượng, tăng 27,9% về kim ngạch, nhưng giá giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô năm 2023 trị giá gần 2,87 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC