Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023 cả nước nhập khẩu 236.477 tấn lúa mì, tương đương 86,55 triệu USD, giá trung bình 366 USD/tấn, tăng 8% về lượng, tăng 4,9% kim ngạch nhưng giảm 2,9% về giá so với tháng 12/2022. So với tháng 1/2022 thì giảm 29,5% về lượng, giảm 25,2% kim ngạch nhưng tăng 6% về giá.
Trong tháng 1/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia sụt giảm 17,8% về lượng, giảm 22,7% kim ngạch và giảm 5,9% về giá so với tháng 12/2022, đạt 112.875 tấn, tương đương 41,07 triệu USD, giá 363,8 USD/tấn; so với tháng 1/2022 thì giảm mạnh 48,8% về lượng, giảm 48,3% kim ngạch nhưng tăng nhẹ 1% về giá; chiếm gần 48% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Australia là thị trường Brazil chiếm 46,6% trong tổng lượng và chiếm 45,8% trong tổng kim ngạch, đạt 110.237 tấn, tương đương 39,65 triệu USD, giá trung bình 359,6 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1/2022, với mức tăng tương ứng 56,7%, 76% và 12,4%.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ thị trường Mỹ 7.282 tấn, tương đương 3,19 triệu USD, giá 438,3 USD/tấn, tăng 27,2% về lượng, tăng 29,1% kim ngạch và tăng 1,5% về giá so với tháng 12/2022; còn so với tháng 1/2022 thì tăng mạnh 153,8% về lượng, tăng 209,6% kim ngạch và tăng 22% về giá; chiếm trên 3% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Đáng chú ý, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Canada chỉ đạt 6.083 tấn, tương đương 2,65 triệu USD, nhưng so với tháng 1/2022 thì tăng rất mạnh 1.152% về khối lượng và tăng 1.189% về kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì tháng 1/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

Các thị trường chủ yếu cung cấp lúa mì cho Việt Nam tháng 1/2023

Nguồn: Vinanet/VITIC