Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2024 cả nước nhập khẩu 808.186 tấn lúa mì, tương đương trên 221 triệu USD, giá trung bình 273,5 USD/tấn, tăng 72,3% về lượng, tăng 68,2% kim ngạch nhưng giảm 2,4% về giá so với tháng 3/2024. So với tháng 4/2023 cũng tăng 83,2% về lượng, tăng 38,5% kim ngạch nhưng giảm 24,4% về giá.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2024 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,3 triệu tấn, tương đương gần 638,37 triệu USD, tăng 38,9% về khối lượng, tăng 5,6% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2023, giá trung bình đạt 277,8 USD/tấn, giảm 23,9%.
Trong tháng 4/2024 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Brazil tăng mạnh 35,7% về lượng, tăng 33% về kim ngạch nhưng giảm 1,9% về giá so với tháng 3/2024, đạt 320.373 tấn, tương đương 78,6 triệu USD, giá 245,3 USD/tấn. Tính chung cả 4 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Brazil, chiếm 41,2% trong tổng lượng và chiếm 37,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 946.804 tấn, tương đương 237,08 triệu USD, giá trung bình 250,4 USD/tấn, tăng mạnh 261,9% về lượng, tăng 147,4% về kim ngạch nhưng giảm 31,6% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.
Tiếp sau đó là thị trường Australia chiếm 21,5% trong tổng lượng và chiếm 24,5% trong tổng kim ngạch, đạt 493.428 tấn, tương đương 156,11 triệu USD, giá trung bình 316,4 USD/tấn, giảm 55,9% về lượng, giảm 60,7% kim ngạch và giảm 10,9% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023
Thị trường Ukraine đứng thứ 3 đạt 285.875 tấn, tương đương 74,25 triệu USD, giá 259,7 USD/tấn, chiếm 12,4% trong tổng lượng và chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, tăng mạnh 872,4% về lượng, tăng 658,4% về kim ngạch nhưng giảm 22% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023. 

Nhập khẩu lúa mì 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ
Nhập khẩu lúa mì 4 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng và kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC