Việt Nam nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ, riêng tháng 7/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng rất mạnh 63,1% so với tháng 6/2021 và tăng 62,9% so với tháng 7/2020, đạt trên 38,62 triệu USD, cộng chung 7 tháng đầu năm 2021 cũng tăng mạnh 37,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 187,98 triệu USD, chiếm 15,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Na Uy mặc dù trong tháng 7/2021 giảm 14,7% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 12,7% so với tháng 7/2020, đạt 17,83 triệu USD, tính chung 7 tháng đầu năm 2021 đạt 140,48 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 7/2021 cũng giảm 18% so với tháng 6/2021 nhưng tăng nhẹ 2,2% so với tháng 7/2020, đạt 16,9 triệu USD; tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 tăng 25,3% so với cùng kỳ, đạt 131,7 triệu USD, chiếm 11%.
Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 7 tháng đầu năm tăng mạnh 38,9% so với cùng kỳ, đạt 102,78 triệu USD, chiếm 8,6%; trong đó, riêng tháng 7/2021 đạt 14,47 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 15% so với tháng 7/2020.

Nhập khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh từ hầu hết các thị trường

Nguồn: VITIC