Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 02 tháng đầu năm 2024, chiếm hơn 38-39% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 583.964 tấn, trị giá 457,2 triệu USD, tăng 80,2% về lượng và tăng 68,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023; trong đó riêng tháng 02/2024 nhập khẩu giảm 43,4% về lượng và giảm 41,5% kim ngạch so với tháng 01/2024, đạt 221.119 tấn, trị giá 168,5 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 23-24% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 02 tháng đầu năm 2024, đạt 346.252 tấn, trị giá 294,02 triệu USD, giảm 20,4% về lượng và giảm 24,1% về kim ngạch; riêng tháng 02/2024 nhập khẩu đạt 243.010 tấn, trị giá 207,6 triệu USD, tăng 134,3% về lượng và tăng 140% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, 02 tháng đầu năm 2024 chiếm 21-22% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 53,3% về lượng và giảm 58,3% về kim ngạch, đạt 331.755 tấn, trị giá 263,9 triệu USD; riêng tháng 02/2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng 4% về lượng và tăng 7,1% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 02 tháng đầu năm 2024 chiếm hơn 11% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 15,3% về lượng và giảm 21,2% về kim ngạch, đạt 165.849 tấn, trị giá 142,3 triệu USD; riêng tháng 02/2024 nhập khẩu đạt 116.196 tấn, trị giá 100,8 triệu USD, tăng 107,5% về lượng và tăng 110,8% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 2% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 02 tháng đầu năm 2024, đạt 31.338 tấn, trị giá 26,5 triệu USD, giảm 79,5% về lượng và giảm 80,9% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 02 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2024 của TCHQ)