Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại vào Việt Nam trong tháng 6/2021 đạt gần 157,84 triệu USD, giảm 9,4% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 10% so với tháng 6/2020. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt trên 1,02 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Top 5 thị trường lớn nhất cung cấp thủy sản cho Việt Nam là Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 149,35 triệu USD, chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 6/2021 kim ngạch đạt trên 23,68 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng 5/2021 và tăng 33,7% so với tháng 6/2020.
Nhập khẩu từ thị trường Na Uy đạt trên 122,67 triệu USD, chiếm 12%, tăng 20,4%; Riêng tháng 6/2021 đạt 20,89 triệu USD, giảm 8,2% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 14,8% so với tháng 6/2020.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 6/2021 giảm 11% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 59,2% so với tháng 6/2020, đạt 20,61 triệu USD; tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 tăng 31,2% so với cùng kỳ, đạt 114,83 triệu USD, chiếm 11,2%.
Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tháng 6/2021 tăng 12,2% so với tháng 5/2021 và tăng 10,3% so với tháng 6/2020, đạt 14,62 triệu USD, công chung cả 6 tháng cũng tăng mạnh 44,5%, đạt 88,31 triệu USD, chiếm 8,6%.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Nhật Bản trong tháng 6/2021 tăng 5,9% so với tháng 5/2021 nhưng giảm 36,5% so với tháng 6/2020, đạt 12,68 triệu USD, cộng chung cả 6 tháng đầu năm tăng 3,3%, đạt 85,44 triệu USD.

Nhập khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC