Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 12/2022 đạt 203.471 tấn, tương đương 137,83 triệu USD, giá trung bình 677,4 USD/tấn, tăng mạnh 95,3% về lượng và tăng 91% kim ngạch so với tháng 11/2022, tuy nhiên giá giảm nhẹ 2,1%; so với tháng 12/2021 giảm nhẹ 1% về lượng, nhưng tăng 13,4% về kim ngạch và tăng 14,5% về giá.
Tính chung năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,84 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 1,28 tỷ USD, giá trung bình 693,6 USD/tấn, giảm 9% về lượng nhưng tăng 7,9% kim ngạch và tăng 18,5% về giá so với năm 2021.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 12/2022 tiếp tục tăng 4,8% cả về lượng, tăng 7,3% kim ngạch và tăng 2,4% về giá so với tháng 11/2022, đạt 70.011 tấn, tương đương 47,5 triệu USD, giá 678,4 USD/tấn; Tính chung, năm 2022 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 1,06 triệu tấn, tương đương 739,05 triệu USD, chiếm gần 58% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2, trong tháng 12/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 295% về lượng và 282% kim ngạch so với tháng 11/2022 nhưng giá giảm nhẹ 3,2%, đạt 97.690 tấn, tương đương 67,3 triệu USD, giá trung bình 689 USD/tấn. Tính chung cả năm 2022, nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 594.791 tấn, tương đương 408,13 triệu USD, giá 686,2 USD/tấn, chiếm 32% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 30,8% về lượng, giảm 17% về kim ngạch nhưng giá tăng 20% so với năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada năm 2022 đạt 89.548 tấn, tương đương 66,41 triệu USD, giá 741,6 USD/tấn, tăng 11,3% về lượng, tăng 27% về kim ngạch và giá tăng 14,1% so với năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 22.717 tấn, tương đương 18,03 triệu USD, giá 793,8 USD/tấn, giảm 18,2% về lượng, nhưng tăng 2% về kim ngạch và tăng 24,8% về giá.

Nhập khẩu đậu tương năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu đậu tương năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC