Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 9.398.258 tấn, trị giá 7,8 tỷ USD, tăng 18,3% về lượng và giảm 3,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 38-39% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 3.694.303 tấn, trị giá 3,04 tỷ USD, tăng 26,7% về lượng và giảm 2,09% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 11/2023 nhập khẩu giảm 28,4% về lượng và giảm 36,1% kim ngạch so với tháng 10/2023, đạt 164.505 tấn, trị giá 135,08 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 21% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt 2.039.290 tấn, trị giá 1,70 tỷ USD, tăng 54,3% về lượng và tăng 30,4% về kim ngạch; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu đạt 110.983 tấn, trị giá 93,9 triệu USD, tăng 26,05% về lượng và giảm 29,9% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 11 tháng năm 2023 chiếm hơn 18-19% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 38,7% về lượng và tăng 23,7% về kim ngạch, đạt 1.823.667 tấn, trị giá 1,49 tỷ USD; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 0,7% về lượng và giảm 8,0% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 11 tháng đầu năm 2023 chiếm hơn 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 10,4% về lượng và giảm 4,01% về kim ngạch, đạt 918.155 tấn, trị giá 816 triệu USD; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu đạt 87.941 tấn, trị giá 81 triệu USD, tăng 14,8% về lượng và tăng 8,2% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt 873.226 tấn, trị giá 749,4 triệu USD, giảm 12,8% về lượng và giảm 31,01% về trị giá; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 37.320 tấn, trị giá 33,7 triệu USD.

 

Nhập khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/12/2023 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC