Riêng tháng 2/2024 xuất khẩu đạt 58,2 triệu USD, giảm 31,3% so với tháng 1/2024 và giảm 26,7% so với tháng 2/2023.
Đông Nam Á là thị trường xuất khẩu nhiều nhất thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 34,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường này đạt trên 49,62 triệu USD, giảm nhẹ 0,6% so với 2 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 2/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 19,29 triệu USD, giảm 36,4% so với tháng 1/2024 và giảm 30,1% so với tháng 2/2023.
Tiếp theo là thị trường Trung Quốc đạt trên 48,58 triệu USD, giảm 1,1% so với 2 tháng đầu năm 2023, chiếm 34%; Thị trường Campuchia đạt 21,34 triệu USD, giảm 13,7%, chiếm 15%; Malaysia đạt 18,94 triệu USD, tăng 22,2%, chiếm 13,3%; Mỹ đạt 17,91 triệu USD, tăng 238,4%, chiếm 12,6%...

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC