Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 02 tháng đầu năm 2024, đạt 88.914 tấn, trị giá 76,2 triệu USD, giảm 12,8% về lượng và giảm 19,09% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 20% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 02/2024 đạt 45.186 tấn, trị giá 39,6 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và tăng 8,2% về trị giá.
Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 42.230 tấn, kim ngạch 40,2 triệu USD, tăng 125,7% về lượng và tăng 113% về trị giá; riêng tháng 02/2024 đạt 14.432 tấn, trị giá 13,5 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 41.594 tấn, kim ngạch đạt 37,6 triệu USD, tăng 43% về lượng và tăng 27,6% về trị giá trong 02 tháng đầu năm 2024; riêng tháng 02/2024 xuất khẩu giảm 31,8% về lượng và giảm 3,04% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Lào chiếm 6% về tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 27.468 tấn, kim ngạch 22,5 triệu USD, tăng 165,9% về lượng và tăng 141,4% về trị giá; riêng tháng 02/2024 đạt 13.192 tấn, trị giá 11 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 5% tổng lượng và tổng kim ngạch. 
Xuất khẩu xăng dầu 02 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2024 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC