Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong tháng 01 năm 2024, đạt 43.829 tấn, trị giá 36,6 triệu USD, giảm 17,7% về  lượng và giảm 26,4% về trị giá so với tháng trước đó, chiếm 18-19% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu.

Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 12-13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 27.798 tấn, kim ngạch 26,6 triệu USD, tăng 121,5% về lượng và tăng 105,6% về trị giá.

Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc chiếm 10-11% về tổng lượng và về tổng kim ngạch, đạt 24.742 tấn, kim ngạch 22,5 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 6,2% về trị giá.

Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Lào chiếm 5-6% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 14.277 tấn, kim ngạch đạt 11,5 triệu USD, tăng 74,8% về lượng và tăng 82,7% về trị giá so với tháng trước đó.

Tiếp sau là thị trường Singapore, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 3% tổng lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu xăng dầu tháng 01 năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/2/2024 của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet/VITIC