Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2024 xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 17,7% về lượng, tăng 27,1% kim ngạch so với tháng 2/2024 và giá tăng 8%, đạt 188.972 tấn, tương đương 671,83 triệu USD, giá trung bình 3.555 USD/tấn. Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê tăng 6% về lượng, tăng 56,9% về kim ngạch và tăng 48% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023, đạt 585.696 tấn, tương đương gần 1,93 tỷ USD, giá trung bình 3.288,8 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 3 tháng đầu năm 2024, chiếm trên 12,4% trong tổng lượng và chiếm 11,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 72.377 tấn, tương đương 229,32 triệu USD, giá 3.168,4 USD/tấn, giảm 6,6% về lượng, tăng 46,8% về kim ngạch và tăng 57,2% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 3/2024 xuất khẩu đạt 21.736 tấn, tương đương 73,77 triệu USD, giảm 8,3% về lượng và giảm 3,5% kim ngạch so với tháng 2/2024.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 20,6% về lượng, tăng 77,6% kim ngạch và tăng 47,2% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023, đạt 64.627 tấn, tương đương 196,07 triệu USD, giá 3.033,8 USD/tấn, chiếm 11% trong tổng lượng và chiếm 10,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Tây Ban Nha tăng 65,5% về lượng, tăng 148% kim ngạch và tăng 49,9% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023, đạt 44.619 tấn, tương đương 150,3 triệu USD, giá trung bình 3.368,6 USD/tấn, chiếm gần 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng, kim ngạch và giá

Nguồn: Vinanet/VITIC