Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 8,5% về lượng và giảm 3,5% kim ngạch so với tháng 4/2023 nhưng giá tăng 5,5%, đạt 149.667 tấn, tương đương 384,69 triệu USD, giá trung bình 2.570 USD/tấn. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 1,8% về lượng, nhưng tăng 1,5%% về kim ngạch và tăng 3,3% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022, đạt 866.121 tấn, tương đương 2,01 tỷ USD, giá trung bình USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 5 tháng đầu năm 2023, chiếm 13,2% trong tổng lượng và chiếm 11,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 114.072 tấn, tương đương 240,2 triệu USD, giá 2.105,7 USD/tấn, giảm 1,5% về lượng, giảm 3,6% về kim ngạch và giảm 2,2% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 5/2023 xuất khẩu đạt 14.852 tấn, tương đương 35,62 triệu USD, giảm 35,7% về lượng, giảm 28% kim ngạch so với tháng 4/2023.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 25,7% về lượng, tăng 22,7% kim ngạch, nhưng giảm 2,4% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022, đạt 82.882 tấn, tương đương 177,17 triệu USD, giá 2.137,7 USD/tấn, chiếm 9,6% trong tổng lượng và chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ cũng tăng 27,5% về lượng, tăng 16,3% kim ngạch nhưng giảm 8,8% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022, đạt 64.493 tấn, tương đương 145,28 triệu USD, giá trung bình 2.252,6 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2022.

Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2023 giảm lượng, tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC