Trong đó, riêng tháng 7/2022 đạt gần 943,63 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng 6/2022 nhưng tăng 11,4% so với tháng 7/2021. Xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 7 tháng đầu năm 2022 đạt 528,23 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ, chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ vẫn là thị trường duy nhất đạt trên tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, chiếm 22,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,47 tỷ USD, tăng mạnh 29% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 7/2022 đạt 164,05 triệu USD, giảm 24,4% so với tháng 6/2022 và giảm 30,5% so với tháng 7/2021. Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng trên 14%, đạt 934,22 triệu USD, tăng mạnh 80,4%; riêng tháng 7/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 107,13 triệu USD, giảm 19,7% so với tháng 6/2022 nhưng tăng mạnh 33,6% so với tháng 7/2021.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản trong tháng 7/2022 giảm 5,9% so với tháng 6/2022 nhưng tăng 24,3% so với tháng 7/2021, đạt 151,53 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 951,4 triệu USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP trong 7 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 38,8% so với 7 tháng đầu năm 2021, đạt 3,12 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 30%, đạt 1,69 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 774,35 triệu USD, tăng mạnh 37,6%.

Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/8/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường 7 tháng đầu năm 2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC