Tính chung trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu xăng dầu tăng 3,2% lượng và tăng 47,8% kim ngạch so với 11 tháng năm 2020, đạt 2.155.621 tấn, trị giá 1,29 tỷ USD, giá xuất khẩu trung bình 602 USD/tấn, tăng 182 USD/tấn so với 11 tháng năm 2020.
Trong tháng 11/2021 kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia giảm tăng 24,7% về lượng và tăng 28% về kim ngạch so với tháng 10/2021, đạt 48.227 tấn, trị giá 37,3 triệu USD, giá trung bình 774 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với tháng 10/2021.
Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2021, Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 27,6% trong tổng lượng và chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 596.911 tấn, kim ngạch 347,5 triệu USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 56,8% về trị giá so với 11 tháng năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 18% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 390.499 tấn, kim ngạch 228,7 triệu USD, giá trung bình 585 USD/tấn, tăng 286 USD/tấn so với 11 tháng năm 2020.

 

Xuất khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/12/2021 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC