Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 10/2021 giảm 35,7% về lượng và giảm 34,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 139.646 tấn, trị giá 95 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 680,9 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn với tháng 9/2021.

Tính chung Trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu xăng dầu tăng 5,8% lượng và tăng 46,4% kim ngạch so với 10 tháng đầu năm 2020, đạt 1.967.384 tấn, trị giá 1,16 tỷ USD, giá xuất khẩu trung bình 589,6 USD/tấn, tăng 143 USD/tấn so với 10 tháng đầu năm 2020.

Trong 10 tháng năm 2021, Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 27,8% trong tổng lượng và chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 547.867 tấn, kim ngạch 310,3 triệu USD, tăng 5,5% về lượng và tăng 29% về trị giá so với 10 tháng năm 2020.

Xuất khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/11/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC