Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2022, đạt 468.107 tấn, trị giá 493,4 triệu USD, giảm 0,3% về lượng và tăng 94,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 34,2% tổng lượng và 36,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 8/2022 đạt 42.211 tấn, trị giá 47,7 triệu USD, tăng 15% về lượng và giảm 1% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 82.289 tấn, kim ngạch 86,5 triệu USD, tăng mạnh 292,1% về lượng và tăng 583,1% về trị giá; riêng tháng 8/2022 đạt 10.139 tấn, trị giá 12,6 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 69.094 tấn, kim ngạch đạt 79,8 triệu USD, tăng 0,9% về lượng và tăng 76% về trị giá trong 8 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 8/2022 xuất khẩu giảm 0,1% về lượng và tăng 4,3% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 6,5% tổng lượng và 5,1% tổng kim ngạch, đạt 90.099 tấn, kim ngạch 70,5 triệu USD, giảm 66,6% về lượng và giảm 53,7% về trị giá; riêng tháng 8/2022 đạt 6.203 tấn, trị giá 4,4 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC