Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu xăng dầu giảm 7,1% lượng và tăng 17,1% kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020, đạt 1.328.791 tấn, trị giá 742 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 558,4 USD/tấn, tăng 105 USD/tấn so với 7 tháng đầu năm 2020.
Trong tháng 7/2021 kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia tăng 31,3% về lượng và tăng 47,1% về kim ngạch so với tháng 6/2021, đạt 60.245 tấn, trị giá 39,7 triệu USD, giá trung bình 660,2 USD/tấn, tăng 70 USD/tấn. Xuất khẩu sang các thị trường còn lại đều giảm. Xuất khẩu sang Singapore giảm 79,3% về lượng và giảm 84,7% về kim ngạch, đạt 14.025 tấn, trị giá 6,71 triệu USD, giá trung bình xuất khẩu 478,8 USD/tấn, giảm 171 USD/tấn so với tháng 6/2021.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 32% trong tổng lượng và chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 425.680 tấn, kim ngạch 225,15 triệu USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 50,5% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2020, giá trung bình 528,9 USD/tấn, tăng 130,7 USD/tấn so với 7 tháng năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm hơn 13% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 178.228 tấn, kim ngạch 97,87 triệu USD, giá trung bình 549,1 USD/tấn, tăng 272 USD/tấn so với 7 tháng đầu năm 2020.
Sau đó là thị trường Malaysia giảm 19,5% về lượng nhưng tăng 70,4% về trị giá, giá xuất trung bình 582,9 USD/tấn.
Trung Quốc chiếm 4,1% trong tổng lượng và 4,8% tổng kim ngạch, đạt 55.548 tấn, kim ngạch 35,7 triệu USD, giảm 68,4% về lượng và giảm 62,3% về kim ngạch, giá 644,2 USD/tấn, tăng 104 USD/tấn so với 7 tháng đầu năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC