Doanh nghiệp quan tâm, đề nghị gửi Hồ sơ tới địa chỉ email của Thương vụ Thụy Điển: se@moit.gov.vn trước ngày 15 tháng 12 năm 2022.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển