Nguồn: Bộ Công Thương

Nguồn: Như Huỳnh - Alex Chu / Kinh tế & Tiêu dùng