TÊN VÀ ĐỊA CHỈ

Số Điện thoại/ Fax / Địa chỉ e-mail

Mặt hàng kinh doanh

DIGIMEX

137 BD LAKHDAR ABDELMOUMEN,RTE

ZABANA BLIDA ALGERIE

 

Tél: 00213 25.44.70.13

Fax: 00213 25.44.80.96

E-mail :digimex@algeriainfo.com

Website :www.digimex-impex.com

Vật liệu xây dựng

EDIMCO/OUM EL BOUAGHI ok

CITE HIHI EL MEKKI BP 15

OUM EL BOUAGHI

Tél: 00213 32.42.15.36

Fax: 00213 32.42.17.86

E-mail :oeb-edimco@caramail.com

Vật liệu xây dựng

CERAMIQUE ALGERIENNE, SARL

Z.I. Hassi Ameur BP99 Hassi Ben Okba, Oran, Algerie

Tél : 00213 41 52 58 20

00213 41 52 42 73

Fax : 00213 41 52 43 24

E-mail:ceral@ceral.dz.com

Gốm sứ, gạch ốp lát

ARTILUX

02, CITE DES FRERES DJENNADI 09000

BLIDA

Telephone : 213-25.41.97.38 & 213-25.41.97.39

Fax : 213-25.41.97.38

 

Vật liệu xây dựng

 

Nguồn: http://vietnamexport.com/