Điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Thông báo số 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2022 về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

21:18 | 27/03/2022

Ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
 

17:16 | 11/03/2022

Nghị quyết số 19/NQ-CP Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/02/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025, nhằm tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mục tiêu bảo đảm an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
 

16:17 | 23/02/2022

QĐ 138/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển công nghệ từ nước ngoài vào VN đến năm 2025

Ngày 26/1/2022 Chính phủ ban hành Quyết định 138/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

07:46 | 07/02/2022

Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Ngày 27/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

17:12 | 06/02/2022

Đối tác