Theo đó, khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm 5 biểu. Biểu số 1: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của cả nước; Biểu số 2: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của các vùng kinh tế - xã hội; Biểu số 3: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của các vùng kinh tế trọng điểm; Biểu số 4: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Biểu số 5: Một số chỉ tiêu liên quan đến tổng sản phẩm trên địa bàn của các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của cả nước gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP); các cân đối lớn của nền kinh tế như tích lũy, tiêu dùng, cán cân thanh toán quốc tế, ngân sách nhà nước, xuất, nhập khẩu hàng hóa; năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP); đầu tư, xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ; chỉ số giá. Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu của cả nước gồm: Dân số, lao động; giáo dục; khoa học công nghệ; y tế; mức sống dân cư.
Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); năng suất lao động; ngân sách; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá. Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu gồm: dân số, lao động; giáo dục đào tạo; y tế; mức sống dân cư. Cùng với đó là các chỉ tiêu về môi trường, đô thị và cải cách hành chính.
Quyết định yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy định trong Khung đánh giá gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12 năm và cập nhật, bổ sung gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 20/3 năm tiếp theo. Đồng thời rà soát đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực được phân công trong trường hợp cần thiết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công các sở, ban, ngành trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá, định kỳ hằng năm, 5 năm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện trên cơ sở Khung đánh giá và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn trong trường hợp cần thiết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 784/UBND-TH ngày 03/3/2022 giao các sở, ban, ngành tỉnh trực thuộc, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Khung đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.
Quyết định số 288/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 28/2/2022
Xem chi tiết quyết định số 288/QĐ-TTg

Nguồn: Vinanet/VITIC