Trong đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới, nhất là các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đang có nhiều dự án dự kiến khởi công mới.
Cụ thể, mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 5.000 dự án. Các chương trình, dự án thực hiện 02 kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm đúng quy định, không vượt quá 20% tổng số vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công.
Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Yêu cầu các địa phương tập trung rà soát kỹ, cắt giảm số lượng các dự án sử dụng ngân sách địa phương, bảo đảm không dàn trải, tập trung vào các dự án quan trọng, sớm phát huy hiệu quả.
Xem chi tiết Chỉ thị 13/CT-TTg

Nguồn: VITIC