Trong đó quy định, hội viên được Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật và được cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Đồng thời, hội viên được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội, được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định.
Ngoài ra, hội viên thấy không thể tiếp tục là hội viên của Hiệp hội thì làm đơn gửi Ban Thường vụ Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định chấm dứt tư cách hội viên và thông báo bằng văn bản đến Ban Chấp hành, hội viên của Hiệp hội. Hội viên hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tổ chức tự chấm dứt hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể theo quy định của pháp luật.
Việc chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành, của Ban thường vụ Hiệp hôi, Quy chế tài chính của Hiệp hội và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Ban hang da cap
Tài chính của Hiệp hội
a) Nguồn thu của Hiệp hội:
- Lệ phí gia nhập Hiệp hội; hội phí hàng năm của hội viên;
- Thu từ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;
- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
- Các khoản thu hợp pháp khác.
b) Các khoản chi của Hiệp hội:
- Chi thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;
- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định Điều lệ Hiệp hội và các quy định của Hiệp hội phù hợp với pháp luật.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn: VITIC