Quyết định gồm có 3 Điều và 3 bảng phụ lục về các văn bản do Quốc hội ban hành cần sửa đổi bổ sung, các văn bản do Chính phủ ban hành cần sửa đổi bổ sung, các văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành cần sửa đổi bổ sung; trong đó 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019); Luật Giá năm 2012; Luật Điện lực năm 2004; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Đất đai năm 2013; Luật Nhà ở năm 2014;…
Van ban quy pham phap luat
Đồng thời, Chính phủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 12 Nghị định do Chính phủ ban hành và 04 Thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.
Ngoài ra, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã có trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2021; khẩn trương xử ký các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành;…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC