Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg gồm có 3 Điều và 1 Qui chế kèm theo; trong đó sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Quy chế, quy định về thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị của các bộ, cơ quan, địa phương.
Theo quy định mới, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của cử tri, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả lời cử tri; gửi văn bản trả lời cử tri đến Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương nơi cử tri kiến nghị và cơ quan, đại biểu Quốc hội đã chuyển kiến nghị của cử tri.
Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg cũng bãi bỏ Điều 14 Xây dựng Hệ thống quản lý việc giải quyết kiến nghị của cử tri và sửa đổi Điều 15 Triển khai thực hiện Quy chế thành Điều 14.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2020.

Nguồn: VITIC