Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm 50% mức phí thanh toán 02 dịch vụ tại Biểu “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” từ 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022, cụ thể như sau:
Thứ nhất, phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao: Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trước 15h30 trong ngày giảm từ 0,01% số tiền thanh toán còn 0,005% số tiền thanh toán (tối thiểu 1.000 đồng/món, tối đa 25.000 đồng/món); Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15h30 đến khi Hệ thống ngừng nhận Lệnh thanh toán trong ngày giảm từ 0,02% số tiền thanh toán còn 0,01% số tiền thanh toán (tối thiểu 2.000 đồng/ món, tối đa 50.000 đồng/món).
Thứ hai, phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp giảm từ 2.000 đồng/món còn 1.000 đồng/món.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Nguồn: VITIC