Theo quy định mới, tiêu chí đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam phải là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó. Đáng chú ý, trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí về vốn nhưng có sản phẩm tham gia xét chọn thể hiện yếu tố đặc sắc Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam thì Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam xem xét, quyết định.
Bộ quyết định bổ sung thêm 01 tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam vào nhóm Tiêu chí 3 liên quan đến “Đánh giá tài chính”, trong đó bao gồm các yếu tố: Doanh số của sản phẩm đăng ký xét chọn (20 điểm); Tốc độ tăng trưởng doanh số của sản phẩm đăng ký xét chọn (10 điểm); Nợ phải trả trên tổng tài sản (10 điểm); Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (10 điểm); Tổng lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu (10 điểm); Tổng lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (10 điểm); Tổng lợi nhận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (10 điểm).
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/02/2022.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC