Cụ thể, Tổng cục yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan tăng cường đánh giá, phân tích thông tin hàng hóa để xác định dấu hiệu rủi ro về hạn sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là thực phẩm, đồ uống, thuốc và nguyên liệu làm thuốc, đặc biệt đối với những lô hàng đãđến cảng nhưng quá hạn làm thủ tục hải quan; trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa; kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm, đồ uống trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021); kiểm tra hạn dung còn lại của thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu tại thời điểm thông quan theo hướng dẫn tại công văn 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020 của Tổng cục Hải quan.
Yêu cầu người khai hải quan khai đầy đủ thông tin về hạn sử dụng của thực phẩm, đồ uống, thuốc và nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu trên tờ khai hải quan.
Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm về hạn sử dụng của hàng hóa, Tổng cục yêu cầu các đơn vị căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt trong hoạt động thương mại để thực hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. 

Nguồn: haiquanonline/N.Linh